محصولات اکسیژن رسانی

اشتراک :

پوست تحت تاثیر هوایی است که ما تنفس می کنیم از جمله

  • آلودگی جوی : مانند دود ماشین ها ، دود وبخارهای کار خانه ای ، لوازم آرایشی بی کیفیت ، گرد وغبار ومواد شیمیایی.
  • آلودگی منطقه ای : مانند استرس، دود غلیظ سیگار، کامپیوتر، امواج صادره از تلفن همراه و وسایل گرمایشی درمیان سایر محصولات بطور چشمگیری باعث

تولید رادیکال آزاد می شوند که همه این عوامل باعث بروز

  • حساسیت ، آزردگی وشکنندگی به صورت قرمزی و سوزن سوزن شدن پوست می شوند.
  • پوست رطوبت خود را از دست داده و خشک ، زبر وزمخت می شود.
  • چهره بطور محسوس وآشکار تیره وخسته به نظر می رسد وهیچ برق وشفافیتی ندارد.

برای درمان ضد آلودگی اکسیژن ، تالگو با کمک مواد ضد رادیکال آزاد ،محصولاتی را نو آوری کرده که باعث تقویت، وبهبود عملکرد اکسیژن رسانی در سلولها می شود وسلولها قادر به دفع مواد زائد از خود می شوند وکم کم پوست شفافیت ودرخشندگی خود را بدست می آورد و به برطرف شدن تیرگی چهره کمک زیادی می کند.

تماس