نوشیدنی زیستی گوارشی

اشتراک :
نوشیدنی زیستی گوارشی
نوشیدنی زیستی گوارشی: حاوی اسپیره کوهی، شیرین بیان، برگ انگورسیاه، گل بامیه و جلبک است که باعث سم زدایی بدن میشود. این محصول دیورتیک است و باعث دفع آب اضافه ازسلولهای میان بافتی میشود.
تماس