پاک کننده و بازسازی کننده

اشتراک :
پاک کننده و بازسازی کننده
پاک کننده و بازسازی کننده : اين محصول كه با مواد معدنی احياكننده ی دريايی غنی شده است، به دليل وجود جلبك قهوه ای رنگ و ساليسيليك اسيد، پوست را كاملا پاك كرده، منافذ پوست را كه با آلودگی ها بسته شده باز میکند.
تماس